Historie města Rajhradu

…abychom lépe pochopili současnost, musíme znát minulost…

Snad již první zmínky o současném Rajhradu pocházejí ze 13. století. Objevují se ve dvou listinách - tzv. břevnovských falsech. První z nich je darovací listinou knížete Břetislava z 18. října 1045. Druhá listina je tzv. zakládací a je datována v Rajhradě 26. listopadu 1048. V této listině je uvedeno obdarování místního kláštera výčtem jednotlivých vesnic a popisem hranic panství. Mezi osadami, které klášter obdržel, se nacházel také Rajhrad.

Již ve 13. století byla tenkrát ještě obec povýšena na městečko. Tehdy brněnský markrabí Přemysl udělil Rajhradu právo pořádat sedmidenní výroční trh. Stejně jako městu tak i klášteru byla udělena celá řada výsad a privilegií.

erb

14. století s sebou přineslo celou řadu změn a s nimi spojený i nebývalý rozvoj. Postupně se rozrůstalo celé klášterní panství a zdejší vrchnost získala roku 1327 od krále Jana Lucemburského právo hrdelní. V roce 1330 byla zbudována první církevní stavba. Jednalo se o kapli, která vyrostla na místě dnešního kostela Svatého kříže. Již od poloviny 14. století mohlo nejen město ale také klášter vařit pivo. Od konce 16. století se pivo připravovalo už jen v klášteře. Nejen pivovarnictví ale také vinařství se rozvíjelo velmi slibně. Dodnes bychom v Rajhradě našli pozůstatky tehdejších tradičních vinných sklepů. Rajhradské viniční hospodářství se díky své bohaté tradici dochovalo až do současnosti.

Počátek 17. století byl ve znamení založení zdejší školy. Ta získala velmi rychle věhlas, snad možná proto, že až do roku 1914 měl nad školou patronát samotný klášter, což do jisté míry zaručovalo kvalitní výběr vyučujících. V druhé polovině 17. století se začalo v Rajhradě opět budovat. Byla započata poměrně nákladná rekonstrukce kláštera, stavěl se nový vodovod, v roce 1671 byla dokončena klášterní sladovna. Zhruba v poslední čtvrtině 17. století vznikl na místě dřívější kaple z roku 1330 nový kostelík se hřbitovem a již v té době stál obecní dům s radnicí.

V 18. století se výrazně změnila podoba zdejšího kláštera. Současný vzhled získal až v roce 1840. Zároveň se stavbou kláštera byla budována také císařská silnice Vídeň - Brno. I nadále zde panoval čilý stavební ruch. Na konci 18. století měl Rajhrad asi 90 domů, 130 rodin a 650 obyvatel. Ještě v 18. století město zasáhly dvě válečné události, které se nejvíce dotkly života obyčejných lidí. Postiženému obyvatelstvu pomohl tehdy výrazně právě klášter zahájením celé řady nouzových prací. Tvář města se i nadále postupně měnila.

klášter

Celé 19. století bylo ovlivněno stavebním i kulturním rozvojem, spolu s ním se město vyvíjelo i po stránce hospodářské. Rajhrad se přetvářel, ale ráz si zachovával stále vesnický, jediné, co připomínalo město, byla kašna na Městečku.

Počátek 20. století přinesl Rajhradu nebývalý rozkvět. Zbudována byla např. elektrárna dodávající městu stejnosměrný proud až do roku 1934, realizována byla také stavba zemského sirotčince. Rozmach zaznamenal i život kulturní - postupně byly zakládány nové spolky, v roce 1905 Sokol a tělocvičný spolek Orel. V roce 1922 zahájila své služby místní knihovna, která půjčuje svůj knihovní fond dodnes. Ve dvacátých a třicátých letech se město postupně rozrůstalo. Vystavěna byla např. sokolovna, ve které se kromě tělovýchovné činnosti promítaly zpočátku němé a později i zvukové filmy. Divadlu se zde věnovalo aktivně hned pět divadelních spolků. Poměrně poklidný život přervala až druhá světová válka. Celá řada místních občanů zaplatila válku svým životem. Výrazně se změnil život v Rajhradě až ve druhé polovině 20. století, neboť město se začalo velmi slibně rozvíjet. V současné době má Rajhrad asi 2 700 obyvatel.

Městečko Rajhrad se nachází v atraktivní lokalitě v bezprostřední blízkosti Brna, a to ho předurčuje k tomu, že se v dohledné době stane místem, kde se bude příjemně žít.

Zcela zvláštní pozornost si jistě zaslouží opatský klášter nacházející se přímo v Rajhradě. Celý klášter má velmi pohnutou historii, postupně prošel celou řadou stavebních úprav a rekonstrukcí. Snad nejvýznamnější byla ta v letech 1721 - 1840, která byla realizována podle projektu Jana Blažeje Santiniho Aichela. Právě v 18. století se zrodila barokní krása rajhradského benediktinského kláštera. Dominantou klášterního areálu je opatský chrám sv. Petra a Pavla, který je dodnes využíván k pravidelným bohoslužbám. Za zmínku zcela jistě stojí knihovna Benediktinského opatství, která patří k největším klášterním knihovnám u nás. Její fond čítá na 65 000 svazků. V současné době knihovnu spravuje Památník písemnictví na Moravě a návštěvníci si mohou prohlédnout nejen nádherný interiér knihovny, ale i nově vytvořenou expozici a temporární výstavy. Při návštěvě klášterního areálu na přítomné dýchne velmi příjemná a poklidná atmosféra.

Bydleni pro Brno